+37120424631 pak@printgroup.lv
 
5 iemesli, kāpēc iepakojumam izvēlēties papīra maisiņus

5 iemesli, kāpēc iepakojumam izvēlēties papīra maisiņus

Vaiesikādreizdomājis – koparTevistāstamaisiņi, arkuriemklientiiziet no Tavaveikala un kurosieliekTavusproduktus? Un vaišis  stāstssakrītar to, ko Tu vēlētosdzirdēt? VaiTavimaisiņiirsaņurcīti, zemaskvalitātesplastmasaizstrādājumi, kas liecina par nevērīguattieksmipretdabu? Vaivarbūt tie irvienkārši un tikbezpersoniski, ka tajosvarētuiepakotjebko – nekasnenorādauzTavuuzņēmumu? Vaivarbūttaspaužkāduīpašuidejuvai moto?

Ņemotvērāstraujoplastmasasmaisiņuuzbrukumuplanētasekosistēmai, irtikailikumsakarīgi, ka uzvarasgājienuirsākušipapīramaisiņi. Ja Tavāuzņēmumāprecevēlaizvientiekiepakotaplastmasasmaisiņā, iespējams, irīstaisbrīdis to mainīt. Kāpēc? Lūk, 5 iemesli.

PapīramaisiņikāprezentreklāmaTavamuzņēmumam

Izstrādāpievilcīgupapīramaisiņadizainu, izvēlies to no labamateriāla, uzdrukāuztāsavauzņēmuma logo un Tevbūsburvīgaprezentreklāma, no kurasklientitikātrinegribēsatbrīvoties. Glužiotrādi – kvalitatīvspapīramaisiņštiksizmantotsvairākkārt un tādēļarīvairākcilvēkipamanīsTavauzņēmumareklāmuuztā.

Apdrukātimaisiņi – atraktīvsveidskāveidotuzņēmumatēlu

Ja Tavsuzņēmumspreciiepakopapīramaisiņā, tasnozīmē, ka uzņēmumamrūppasaulesplastmasasatkritumuproblēma, tas nav vienaldzīgs un rīkojas, laisamazinātuplastmasasizstrādājumunonākšanudabā. Tagad var pat izvēlētiespapīramaisiņus, kas skaitāsekoloģiskitīri. Šāduiepakojumupamanīslīdzīgidomājošie un viņinovērtēsTavauzņēmumaspējureaģētuz vides aizsardzību. Tāpatuzšādamaisiņavariuzliktkāduinteresantuvēstījumu, humoruvai moto, kas raksturotavauzņēmumadomāšanasveidu – Tavasidejas, teicieni un uzrakstiuzmaisiņiemtiksaugstunovērtētiTavuklientuvidū.

Papīramaisiņicelspreceskvalitāti

No papīragatavotiemaisiņiirstingrāki, tāpēctosirieteicamsizmantot, ja tirgoapģērbu, veļuvaiapavus. Apstrādātiarlaminātu, tie izturlīdz pat 15 kg lielusvaru, atkarībā no roktura un pamatnesnostiprināšanaiizmantotākartonabiezuma. Tajātikkoiegādātāskaistākleitatikātri “nesaņurcīsies” un pircējaibūslielāksprieks par veiktopirkumu.

Labākaisiepakojumsluksusaprecēm un dārgāmdāvanām

Ja Tavsuzņēmumspārdodluksusapreces, izvēliestāmarīatbilstošuiepakojumu. Papīramaisiņiarfolijaspiediir tam ļotipiemēroti – tie irekskluzīvi, spilgti un neatkārtojami. Tie arīaizstājdāvanumaisiņus, jo kvalitātesziņātospārspēj. Šāduiepakojumuizmantojuvelierizstrādājumu, pulksteņu un cituekskluzīvuproduktuiesaiņošanai. VarbūtarīTavāuzņēmumāšisjāizmēģina?

Papīramaisiņiļaujvaļuradošumam

Atšķirībā no plastmasasmaisiņiem, papīramaisiņusiriespējamsizgatavotjebkādākrāsā un formā. Variļautiesradošumam un pārsteigtsavuspircējusartematiskiemmaisiņiem, ieliktmaisiņavidūcaurspīdīguplēvivaicitādieksperimentēt. Šādsmaisiņšnoteiktikalposdaudzilgākparplastmasas.

 

Write Comment